Đang gửi...

Bản tin cập nhật văn bản pháp luật số 02/2019

Trong tháng 03/2019, một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư đã được ban hành, bao gồm:

i) Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

ii) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

iii) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

1. Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Ngày 20/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012.

Theo đó, việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được hướng dẫn cụ thể như sau:

Một là, quy định về thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  • Theo quy định của Nghị định này, thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (gọi tắt là Giấy phép) tối đa là 60 tháng, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp giấy phép đối với doanh nghiệp. Như vậy, thời hạn của giấy phép đã tăng 24 tháng, so với quy định về thời hạn của giấy phép là 36 tháng như hiện nay.
  • Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng. Như vậy, thay vì chỉ được gia hạn không quá 02 lần, mỗi lần gia hạn không quá 24 tháng như trong quy định hiện hành, doanh nghiệp được phép gia hạn nhiều lần và thời gian gia hạn dài hơn;
  • Thời hạn Giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Hai là, điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo quy định của Nghị định này, điều kiện cấp Giấy phép bao gồm:

  • Điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động: 

- Là người quản lý doanh nghiệp;

- Không có án tích;

- Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  • Điều kiện đối với doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy, Nghị định này đã bãi bỏ 02 điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, bao gồm: Điều kiện về vốn pháp định; và Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 05/05/2019.

2. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Ngày 11/03/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2017/TT-BCT.

Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Một là, sửa đổi, bổ sung quy định về giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà

  • Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD);
  • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Hai là, sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà

Theo đó, bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà trong phụ lục kèm theo thông tư này; đồng thời bãi bỏ quy định và phụ lục về Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà trong Thông tư số 16/2017/TT-BCT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 25/4/2019.

3. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng trên hệ thống giao dịch cho CK chưa niêm yết.

Nội dung đáng chú ý của Thông tư là việc quy định các trường hợp chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom

Theo đó, bổ sung 02 trường hợp chứng khoán bị huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, nâng tổng số trường hợp chứng khoán bị hủy lên thành 06 trường hợp, cụ thể:

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp cổ phần hóa theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng, đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 01 năm kể từ ngày không đáp ứng một trong hai điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán hoặc không đáp ứng cả hai điều kiện.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 01/5/2019 sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trong vòng 01 năm kể từ ngày 01/5/2019 nếu không đáp ứng điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 180/2015/TTBTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 01/5/2019.

Trên đây là điểm tin văn bản pháp luật tháng 3/2019 của Luật Doanh Trí.

Xem thêm các dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Hotline: 0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng quý khách!

Liên hệ với chúng tôi