Đang gửi...

Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

Luật Doanh Trí có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng là những nhà tài trợ, các tổ chức tín dụng, người bảo lãnh, bảo lãnh hoặc những người vay thương mại, các công ty bảo hiểm trong nhiều giao dịch tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế, bao gồm việc vay thương mại, tài trợ tài sản và tài trợ dự án, cấu trúc nợ, tái cấp vốn, giao dịch ký quỹ/ phong tỏa tài sản, cho thuê/ cho thuê tài chính ... 

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm bao gồm: 

1. Tư vấn pháp luật về Tài chính và thị trường chứng khoán

  • Tư vấn và soạn thảo các thỏa thuận, các tài liệu liên quan đến hợp về phát hành trái phiếu, quỹ đầu tư và ũy thác đầu tư... 
  • Tư vấn pháp lý về các giao dịch tài chính, cho vay tài chính, kế hoạch và phương án tái cấu trúc nợ và xây dựng hệ thống tài chính trong doanh nghiêp. 

2. Tư vấn pháp luật Ngân hàng

  • Soạn thảo, xem xét, đánh giá và/ hoặc đàm phán về tổng hợp các loại giao dịch cho vay, thế chấp, tài trợ.
  • Tư vấn cấu trúc cho các giao dịch tài chính và hướng dẫn dưới góc độ pháp lý về các khía cạnh của các giao dịch tài chính/ ngân hàng; bao gồm các lĩnh vực về thuế, quản lý ngoại hối, thủ tục pháp lý hiện hành và luật áp dụng, giải quyết tranh chấp, vv... và đưa ra các kiến nghị và gợi ý về giải quyết và xử lý các khúc mắc cũng như khó khăn về pháp lý của giao dịch. 
  • Cung cấp ý kiến dưới góc độ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển nhượng ngân hàng, soạn thảo các văn bản hợp đồng, hồ sơ huy động vốn cho các ngân hàng thương mại. 

3. Tư vấn Luật kinh doanh bảo hiểm

  • Tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, sửa đổi nội dung của giấy tờ và tài liệu cấp phép, xây dựng các chính sách theo quy định của Pháp luật Việt Nam về Kinh doanh bảo hiểm và thị trường bảo hiểm cạnh tranh  
  • Soạn thảo tài liệu, hồ sơ về tăng vốn điều lệ, hồ sơ và quá trình thành lập văn phòng chi nhánh công ty và doanh nghiệp, các sửa đổi khác đối với Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Bảo hiểm. 
  • Xem xét và đưa ra các lời khuyên dưới góc độ pháp lý về các khía cạnh và lĩnh vực của hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng tái bảo hiểm. 

Liên hệ Hotline: 0911 233 955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

 

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí

Liên hệ với chúng tôi