Đang gửi...

ĐĂNG KÝ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP TẠI LONG AN

Long An tiếp giáp với Tp. HCM, cộng với các lợi thế về phát triển công nghiệp sẽ là nơi thích hợp để các KCN phát triển. Từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh Long An có khoảng 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.000 ha, trong đó có hơn 5.000 ha đất công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng, sẵn sàng cho thuê. Các doanh nghiệp thuê đất sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong quá trình sử dụng sẽ có những thay đổi trong việc xây dựng nhà xưởng, các công trình cần thiết khác. Vậy khi có thay đổi về tài sản gắn liền với đất thì những tài sản đó sẽ được cập nhật vào giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất như thế nào? Luật Doanh Trí xin được giải đáp về thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp tại Long An qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ “Quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về Hồ sơ địa chính”

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đ ịnh chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

1. Những điều kiện để thực hiện thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho doanh nghiệp tại Long An.

1.1. Tài sản gắn liền với đất không thuộc một trong các trường hợp sau:

 - Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

- Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

- Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép

1.2. Có một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.
- Bản sao một trong các giấy tờ quy đ ịnh tại các Đi ều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận:
+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
+ Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình được thể hiện trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng nếu chủ đầu tư có nhu cầu và có đủ điều kiện thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng hạng mục công trình hoặc từng phân diện tích của hạng mục công trình đó;

+ Trường hợp  doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
+ Trường hợp doanh nghiệp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
+ Trường hợp đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp vớiquy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

2. Trình tự thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho doanh nghiệp tại Long An.

2.1. Thành phần hồ sơ Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp cho doanh nghiệp.


- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
- Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất. (theo Mẫu số 04d/ĐK)
- Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
- Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ về quyền sở hữu công trình nêu trên đây thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01/LPTB)
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
- Giấy chứng nhận đã cấp;
- Sơ đồ tài sản gắn liền với đất ;

2.2. Thẩm quyền giải quyết
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền phân cấp thực hiện:
+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận;
+ Văn phòng đăng ký Đất đai xác nhận đơn đăng ký theo quy định.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, ban quản lý các khu công nghiệp, cơ quan thuế.

2.3. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sở hữu tài sản; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, trưng cầu, giám định của cơ quan nhà nước)
3. Dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp tại Luật Doanh Trí.

- Luật Doanh Trí tư vấn phương án thực hiện Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Đánh giá hồ sơ, rà soát các tài liệu còn thiếu, tài liệu cần bổ sung.
- Luật Doanh Trí phối hợp với Quý khách hoàn thiện hồ sơ Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.
- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Theo dõi hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai
 Đốc thúc cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định và thông báo tiến trình thực hiện với Quý khách hàng
- Tiếp nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng


Trên đây là những tư vấn cơ bản mà Luật Doanh Trí muốn đem đến cho Quý khách hàng. Trong quá trình thực hiện thủ tục nếu có vướng mắc, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn qua các hình thức sau:
Hotline:0911233955
Email:luatdoanhtri@gmail.com
Trụ sở chính: 146 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh- Công ty TNHH Tư vấn Luật Doanh Trí: D22, Đường số 7, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
Luật Doanh Trí rất hân hạnh khi được đồng hành và hợp tác cùng Quý khách hàng!

Liên hệ với chúng tôi