Đang gửi...

Văn bản pháp luật đất đai mới cập nhật 2019

   Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai - Cập nhật mới nhất tháng 3/2019

  Luật đất đai 2013.

Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

* Quy định về hệ thống bản đồ địa chính và sổ địa chính:

- Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định về cơ sở dữ liệu đất đai
- Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính.

* Quy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất:

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về việc điều tra, đánh giá đất đai.

- Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra đánh giá đất đai

- Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

* Quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thống kê đất đai:

Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ năm 2011 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất.

* Quy định về giao đất, đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư:

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Luật đấu giá tài sản 2016.

- Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản.

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

- Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP.

- Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (Hết hiệu lực Điều 7, 8, 9, 10, 11 và bỏ quy định về Hội đồng đấu giá tại khoản 1 Điều 12).

- Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

- Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

* Các băn bản quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hiệu lực 01/1/2017).

- Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

- Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (Hiệu lực 25/6/2017).

* Quy định về chế độ pháp lý đối với việc quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng):

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Hiệu lực 07/03/2016).

- Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước (Hiệu lực 105/02/2017)

- Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

- Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước.

- Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐTTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

- Thông tư 39/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và - Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

- Thông tư 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TTBTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

* Quy định về xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo và thanh tra trong lĩnh vực đất đai:

- Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

- Công văn 116/2004/KHXX về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai.

 

* Các văn bản khác:

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thầm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất.

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp tính giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường.

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC.

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

Công văn 7810/BTC-QLCS hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất.

Liên hệ với chúng tôi