Đang gửi...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Khi doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc rút lui khỏi thị trường, nếu đã hoàn thành việc thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác có thể tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc giải thể một doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động quản lý của nhà nước và các chủ thể khác do đó doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể, các thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

1. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể bao gồm:

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp: cần đảm bảo các thông tin tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

3.1. Đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp tự nguyện.

Bước 1: Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thế và chủ thể khác có liên quan.

Gửi quyết định giải thể và biên bản họp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có thông báo giải thể.

Đồng thời, đăng quyết định giải trên đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Sau khi nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh.

Bước 3: Thanh lý tài sản và xử lý các nghĩa vụ tài sản khác.

Thanh lý tài sản và xử lý thanh toán các khoản nợ, và nghĩa vụ tài sản khác cho các chủ thể có liên quan.

Bước 4: Gửi đề nghị giải thể doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Xóa tên doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể nếu không có ý kiến về việc giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.2.Đối với trường hợp giải thể khi bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án.  

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thế và chủ thể khác có liên quan.

Ra quyết định giải thể hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực cho cơ quan có thẩm quyền và chủ thể có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp triệu tập họp quyết định giải thể và gửi quyết định giải thể kèm với bản sao quyết định thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và giải quyết nợ.

Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp này.

Bước 4: Gửi đề nghị giải thể.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 5: Xóa tên doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp  mà không nhận phản đối của bên có liên quan, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu còn bất cư thắc mắc nào liên quan đến quy trình giải thể doanh nghiệp, mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến văn phòng Luật Doanh Trí

Thông tin liên hệ:  0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng quý khách!

 

Liên hệ với chúng tôi