Đang gửi...

ĐỊA ĐIỂM LÀM SỔ ĐỎ TẠI QUẬN 10

Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 - sau đây gọi tắt là Sổ đỏ).

Như vậy, Sổ đỏ là từ mà người dân thường sử dụng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn cứ vào màu sắc của giấy chứng nhận.

Tuy từ Sổ đỏ không có giá trị pháp lý nhưng chúng tôi vẫn sử dụng nhằm thuận tiện cho việc tiếp cận và dễ hiểu của người dân trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận.

 

 

Từ ngày 10/12/2009 đến nay, khi người dân đề nghị cấp Sổ đỏ cho đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước sẽ cấp chung 01 loại sổ với tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Tài sản được cấp Sổ đỏ gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đề nghị chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ cấp duy nhất 01 quyển Sổ. Tại trang 02 của Sổ đỏ sẽ ghi đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục nhà đất luôn đòi hỏi sự chặt chẽ và rõ ràng với các giấy tờ pháp lý bắt buộc, vì vậy khi sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ nhanh tại Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên viên, luật sư tư vấn tận tình, chi tiết về tình trạng hồ sơ, các giấy tờ pháp lý cần chuẩn bị và thủ tục thực hiện nhanh chóng.

1. Quy trình làm sổ đỏ tại Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh 

Bước 1: Liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính – UBND cấp xã/phường. Hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận/huyện nơi có đất.

Bước 2: Cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ xử lý các công việc như sau:

UBND cấp phường xã thực hiện các công việc sau:

 • Đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch và quy định của UBND Tỉnh thành phố để kiểm tra. UBND phường xã/quận huyện sẽ xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về nguồn gốc sử dụng đất. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất hiện nay. Nguồn gốc tạo lập tài sản, thời điểm hình thành tài sản; Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất; sự phù hợp với quy hoạch; sự phù hợp với quy định về hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
 • Xác nhận và đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ đối với các trường hợp có đơn đề nghị được ghi nợ.
 • Trích lục bản đồ thửa đất;
 • Thông báo kê khai kết quả kiểm tra tại trụ sở UBND phường xã, tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất; đối với trường hợp xét thấy đủ điều kiện để trình UBND cấp quận huyện cấp giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.
 • Lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND quận huyện (qua văn phòng đăng ký đất đai) để cấp Giấy chứng nhận.
 • Thời gian giải quyết của UBND xã phường không quá 15 ngày làm việc; kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện, hoặc cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; UBND phường xã ra thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận biết.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:

 • Trường hợp nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất dai thì trong thời hạn 1 ngày làm việc, chi nhánh văn phòng phải gửi hồ sơ tới UBND phường xã lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ nộp tại tuyến UBND cấp phường/xã thì chi nhánh văn phòng phải thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp đủ điều kiện thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định của UBND Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh , viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng tài nguyên và môi trường để kiểm tra;

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì làm thông báo gửi UBND cấp phường xã và người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết.

Thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất dai, vào Sổ đăng ký đất đai theo quy định, trả Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho UBND cấp phường xã để trả cho người sử dụng đất.

Thời gian thực hiện công việc tại VP đăng ký đất đai là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp phường xã.

Phòng tài nguyên và môi trường Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận;

Trường hợp thuê đất trình UBND Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình UBND Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh  ký, cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩ vụ tài chính theo quy định;

Thời gian thực hiện tại phòng tài nguyên và môi trường là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

UBND Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận hồ sơ, tờ trình của Phòng tài nguyên và môi trường, UBND có trách nhiệm xem xét, ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Sau khi UBND Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh  ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận. Trong vòng 2 ngày làm việc, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất, nội dung đề nghị ghi nợ nghĩa vụ tài chính đến cục thuế đẻ xác định nghĩa vụ tài chính. Và lập hồ sơ theo dõi nợ nghĩa vụ tài chính.

Cục Thuế thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn 3 ngày  kể từ khi nhận hồ sơ, chi cục thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính. Gửi lại văn phòng đăng ký đất đai để thông báo cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Sau khi cục thuế có thông báo xác định nghĩa vụ tài chính, trong thời gian không quá 2 ngày, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: vào sổ cấp giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung nội dung nghĩa vụ tài chính và Giấy chứng nhận (đối với trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính). Sao giấy chứng nhận đẻ lưu và gửi thông báo xác định nghĩa vụ tài chính của chi cục thuế cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận để biết, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Trong thời hạn không quá 1 ngày, sau khi người được cấp giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hoặc trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận, thu giấy tờ gốc về đất, tài sản gắn liền với đất. Và trao quyết định công nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận cho người được cấp.

Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc làm sổ đỏ tại Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh :

1, Bản sao có công chứng: chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn (hoặc bản xác nhận tình trạng hôn nhân).

2, Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

3, Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng/tặng cho/thừa kế. (Cả trường hợp mua bán với chủ đầu tư)

Hoặc giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất như: Biên bản bàn giao nhà, đất; Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất; giấy tờ mua bán/cho tặng/thừa kế có xác nhận của chính quyền địa phương; Biên lai nộp thuế đất phi nông nghiệp hàng năm; Chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất; Chứng từ, hóa đơn xác nhận thanh toán đủ tiền với chủ đầu tư; Hợp đồng thuê nhà thuê đất của nhà nước;

4, Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

5, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

6, Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

7, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Bản đồ đo đạc hiện trạng nhà đất.

2. Dịch vụ làm sổ đỏ của Luật Doanh Trí tại Quận 10 bao gồm:

Chúng tôi là đơn vị có uy tín và có sự hiểu biết sâu sắc quy định về pháp luật Đất đai hiện hành tại Quận 10. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên xử lý các công việc và trường hợp phức tạp liên quan đến vấn đề đất đai. Dịch vụ chúng tôi mang đến cho các khách hàng tại Quận 10 bao gồm toàn bộ các công đoạn trong tiến trình thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách chuẩn mực và nhanh chóng.

- Tư vấn pháp lý cho khách hàng tại Quận 10 trước khi thực hiện dịch vụ cấp mới sổ đỏ:

 • Tư vấn những điều kiện để được nhà nước cấp sổ đỏ;
 • Tư vấn các thủ tục, trình tự, thẩm quyền cấp mới sổ đỏ;
 • Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc cấp mới sổ đỏ;
 • Chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu xin cấp mới sổ đỏ, làm sổ đỏ;
 • Tư vấn liên quan khác theo yêu cầu khách hàng.

- Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin cấp mới sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Tiến hành kê khai Hồ sơ xin làm sổ đỏ cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ xin cấp mới sổ đỏ, chuyển nhượng, thừa kế nhận di sản...;
 • Theo dõi hồ sơ và các thông báo kịp thời trả lời của các cơ quan liên quan;
 • Đại diện nhận Sổ đỏ tại Quận 10 cho khách hàng;

Nếu quý khách hàng mong muốn được giúp đỡ và sử dụng dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Quận 10, đừng ngần ngại liên hệ với Luật Doanh Trí. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Xin vui lòng liên hệ theo hình thức sau :

Hotline: 0911.233.955 – 024.6293.8326

Email: luatdoanhtri @gmail.com

Liên hệ với chúng tôi