Đang gửi...

ĐỊA ĐIỂM LÀM SỔ ĐỎ CHO DOANH NGHIỆP TẠI LONG AN

Tỉnh Long An có vị trí địa lý khá đặc biệt là tuy nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long song lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, được xác định là vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Long An có đường ranh giới quốc gia với Campuchia dài: 132,977 km, với hai cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ). Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với ĐBSCL, nhất là có chung đường ranh giới với TP. Hồ Chí Minh, bằng hệ thống giao thông đường bộ như : quốc lộ 1A, quốc lộ 50, . . . các đường tỉnh lộ : ĐT.823, ĐT.824, ĐT.825 v.v . . . Đường thủy liên vùng và quốc gia đã có và đang được nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới, tạo động lực và cơ hội mới cho phát triển. Ngoài ra, Long An còn được hưởng nguồn nước của hai hệ thống sông Mê Kông và Đồng Nai.

Là tỉnh nằm cận kề với TP.HCM có mối liên hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ với Vùng Phát Triển Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam (VPTKTTĐPN), nhất là Thành phố Hồ Chí Minh một vùng quan trọng phía Nam đã cung cấp 50% sản lượng công nghiệp cả nước và là đối tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 449.194,49 ha, dân số 1.542.606 (theo số liệu dân số tính đến tháng 5 năm 2013). Tọa độ địa lý : 105030' 30'' đến 106047' 02'' kinh độ Đông và 10023' 40'' đến 11002' 00'' vĩ độ Bắc.

Trong cơ chế thị trường, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn về diện tích, hình thể nhưng mức độ sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, khai thác sử dụng của con người. Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Dưới sức ép của sự gia tăng dân số, sự phát triển của đô thị, sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế cụ thể: ngành nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp, dịch vụ tăng kéo theo sự tăng lên của đất phi nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp. Những áp lực đó đã và đang tác động rất lớn tới nguồn tài nguyên đất đai làm cho nguồn tài nguyên này luôn biến động không ngừng.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ nay đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An sẽ tiếp tục đầu tư phát triển thêm nhiều KCN, cụm công nghiệp tập trung; nhiều khu đô thị, khu dân cư tập trung; các hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng sẽ phát triển thêm so với hiện nay, do đó các vấn đề đất đai của tỉnh chắc chắn sẽ còn diễn biến phức tạp tùy theo mức độ đầu tư cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường, quản lý đất đai của tỉnh.

I. Về quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng ở tỉnh Long An

Quyền sử dụng đất ở nước ta có nội hàm rộng hơn quyền sử dụng thông thường. Nó vượt khỏi khuôn khổ “chật hẹp” của quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản để tham gia vào các giao dịch dân sự trên thị trường. Nó có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm trong quan hệ thế chấp, bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng, các tổ chức tín dụng; Được sử dụng làm vốn góp liên doanh trong bất động sản – kinh doanh. Quyền sử dụng đất mang một số đặc điểm cơ bản sau: Thứ nhất, quyền sử dụng đất là một loại quyền về tài sản, được xác định giá trị và được phép chuyển đổi trên thị trường. Thứ hai, do tính chất đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai nên quyền sử dụng đất được hình thành trên cơ sở hành vi chuyển quyền của chủ sở hữu đất đai. Thứ ba, doanh nghiệp có quyền sử dụng đất luôn chịu sự chi phối bởi ý chí của nhà nước trong quá trình thực hiện các quyền năng của mình. Không giống với các quyền tài sản khác, việc thực hiện các quyền năng của người có quyền sử dụng đất nói chung, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng luôn chịu sự tác động bởi ý chí của Nhà nước. Sự chi phối của Nhà nƣớc đến doanh nghiệp có quyền sử dụng đất hoặc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc yêu cầu các chủ thể phải tuân thủ những thủ tục pháp lý bắt buộc khi thực hiện quyền hoặc phải được sự đồng ý, ghi nhận của nhà nước trong từng giao dịch quyền sử dụng đất cụ thể.

Các quy định của pháp luật đất đai cho thấy, chỉ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp Việt Nam mới có quyền sử dụng đất. Trên nguyên lý đó, mặc dù là chủ thể trực tiếp khai thác, sử dụng đất đai, nhưng doanh nghiệp không phải là chủ sở hữu đất đai và khi thực hiện các quyền của mình (ví dụ: Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê... quyền sử dụng đất) thì phải đƣợc sự đồng ý (chấp thuận) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với các điều kiện đã được pháp luật đất đai quy định.

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 188) quy định Điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất gồm: Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng là một chế định cơ bản của pháp luật đất đai. Chế định này ra đời dựa trên chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phát sinh trên cơ sở được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài. Mặc dù được phái sinh trên cơ sở quyền sở hữu toàn dân về đất đai song quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng từng bước tách khỏi quyền sở hữu và mang tính độc lập tương đối. Pháp luật đất đai xác định quyền sử dụng đất là một loại quyền về tài sản và được tham gia trao đổi trên thị trường khi nó tham gia các giao dịch trên thị trường; được đem thế chấp trong quan hệ vay vốn với các tổ chức tín dụng và được góp vốn để hợp tác sản xuất - kinh doanh. Pháp luật về quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phát triển qua các thời kỳ với việc mở rộng các quyền năng của tổ chức kinh tế sử dụng đất. Họ không chỉ có quyền sử dụng đất mà còn được chuyển quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất thông qua các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất v.v… Pháp luật về quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo hƣớng xóa bỏ sự phân biệt, xác lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, quyền giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong sử dụng đất nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

II. Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai (làm sổ đỏ) dành cho doanh nghiệp tại Long An

Nhằm giúp Quý khách hàng là doanh nghiệp tại Long An trong việc làm sổ đỏ nhanh chóng, Luật Doanh Trí cung cấp tới khách hàng các dịch vụ sau: 

  • Tư vấn hoàn toàn miễn phí các quy định của luật liên quan đến lĩnh vực làm sổ đỏ như: điều kiện cấp sổ, trình tự thủ tục làm sổ đỏ, thời gian thực hiện thủ tục làm sổ đỏ theo quy định của luật và trong trường hợp làm nhanh, thuế phí khi làm sổ đỏ… quy trình và thủ tục làm sổ đỏ.
  • Cung cấp dịch vụ trọn gói từ soạn thảo, kê khai hoàn thiện hồ sơ, làm việc với cơ quan có thẩm quyền, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại địa chỉ của khách hàng hoặc trụ sở văn phòng.
  • Cam kết hoàn thành hồ sơ khách hàng đúng với tiến độ đề ra.
  • Đảm bảo dịch vụ cung cấp uy tín, chất lượng với chi phí hợp lý nhất.
  • Thay mặt cho Quý khách hàng trực tiếp liên hệ với cơ quan Nhà nước để tiến hành làm sổ đỏ cũng như nhận kết quả khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là thông tin của Luật Doanh Trí tới Quý khách hàng về dịch vụ làm sổ đỏ cho doanh nghiệp tại tỉnh Long An. Mọi chi tiết, phản hồi, yêu cầu tư vấn có liên quan , Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Hotline: 0911233955

Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được làm việc cùng Quý khách hàng. 

 

Liên hệ với chúng tôi