Đang gửi...

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT ĐAI KHI THU HỒI

Nhà mẹ tôi có 1 vấn đề liên quan về đất đai. Mẹ tôi có thuê 2 ha đất trống của nông trường cao su 1995 và khai hoang phục hóa 2 ha. Có giấy tờ thuê đất và khai hoang. Nông trường cao su chuẩn bị có văn bản lấy lại hết 4 ha đất này. Mẹ tôi có được đền bù về phần cây trồng trên đất hay không? Nếu có thì có văn bản nào quy định số tiền hay không?

Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo khoản 4 điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định: “4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê”. Gia đình anh/chị nếu đáp ứng được yêu cầu của quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi nhà nước ra quyết định thu hồi thì sẽ được bồi thường về đất, vật nuôi, cây trồng.

Trong trường hợp chưa có Giấy chứng nhận, trước tiên anh chị xem xét gia đình mình có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hướng dẫn bởi Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định 43/2014/NĐ-CP); Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27/01/2015 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận và được bồi thường đất khi bị thu hồi. Hoặc trường hợp gia đình anh/chị sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01/07/2004 (căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định theo Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nêu trên, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo điểm a Khoản 5 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo Điều 129 Luật Đất đai 2013 và được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

Đồng thời, Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 cũng quy định rõ: đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/07/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được). Thêm nữa, theo quy định Điều 90 Luật đất đai 2013 đối với thường đối với cây trồng, vật nuôi thì khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

Việc tính tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất theo điều 113 Luật đất đai 2013 được tính dựa trên giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Tức là đất khai hoang chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhưng đủ điều kiện được cấp giấy CNQSD đất) khi được đền bù bằng tiên thì cũng phải căn cứ vào Bảng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định để xác định giá đất đền bù. khi nhà nước thu hồi đất bạn sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất của loại đất đã được công nhận quy định tại Khoản 1, 2 Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Mọi câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ Luật Doanh Trí để được giải đáp miễn phí : 02462.93.83.26

Liên hệ với chúng tôi