Đang gửi...

BẢN TIN SỐ 01 CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2020

Vừa qua, một số văn bản pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp, đầu tư đã được ban hành, bao gồm:

  • Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định -118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
  • Quyết định 432/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt;
  • Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;
  •  Quyết định 452/2020/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;
  • Nghị định 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

1. Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Nghị định bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, gồm:
- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Quy định này được bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.
Nghị định 37/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.

2. Quyết định 432/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 432/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Nội dung kế hoạch bao gồm:

- Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

- Nội dung Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định; các thông tin, văn bản có liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và hoạt động phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Nghị định.

- Đồng thời, nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 năm 2020.

3. Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công.

- Nghị định quy định chi tiết về 12 nội dung tại Luật Đầu tư công. Trong đó, quy định chi tiết về hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chương trình, dự án; nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C tại nước ngoài.

- Nghị định cũng hướng dẫn về phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư dự án. Quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng…  

- Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành, áp dụng với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức quản lý thực hiện theo quy định tại nghị định này và pháp luật chuyên ngành có liên quan

4. Quyết định 452/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 452/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Theo đó, trong quyết định này bảng giá tính lệ phí trước bạn đối với ô tô, xe máy được điều chỉnh như sau:

Bảng giá tính lệ phí trước bạ áp dụng với ô tô:

 - Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu. Giá tính lệ phí trước bạ được áp dụng cho một số nhãn hiệu như: AUDI, BAIC, BMW, LEXUS, ROLLS-ROYCE. Giá tính lệ phí trước bạ cao nhất là 38,154 tỷ đồng, áp dụng đối với xe Roll - Royce Cullinan. Mức thấp nhất được áp dụng với xe Baic Senova Shenbaozhixing 1,5T (BJ7153U5ECB) là 218,8 triệu đồng.

- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong mục này bao gồm nhiều hãng xe phổ biến tại Việt Nam như:  HYUNDAI, KIA, TOYOTA, VINFAST.Trong đó loại xe GLC 300 4MATIC 253984 của hãng MERCEDES-BENZ có mức giá tính lệ phí trước bạ cao nhất là 2.399.000.000 tỷ đồng.

- Ô tô pick up, ô tô tải van bao gồm 02 loại: nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước. Giá tính lệ phí trước bạ cao nhất là 2.745.900.000 tỷ đồng, thấp nhất 238.100.000 đồng.

5. Nghị định 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP được ban hành phù hợp với những quy định mới của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cắt giảm các thủ tục hành chính và những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; tạo lập môi trường kinh doanh vận tải minh bạch, công bằng, thuận lợi.

Nghị định số 10 của Chính phủ bao gồm 07 chương 37 điều, trong đó có một số nội dung quan trọng đáng chú ý với mục tiêu giải quyết được những vấn đề bất cập mà dư luận đang hết sức quan tâm như sau:

- Nghị định số 10 đã hoàn thiện quy định để phân định rõ giữa khái niệm đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị chỉ cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Như vậy, các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối vận tải như hiện nay hoàn toàn chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để đảm bảo thực hiện đúng quy định .

- Nghị định số 10 đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy định nhằm xử lý hiệu quả hơn tình trạng “xe dù, bến cóc” và “xe hợp đồng hoạt động trá hình xe tuyến cố định”, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 và khoản 5 Điều 8 của Nghị định 10 thì đến ngày 01 tháng 01 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải; trên cơ sở các thông tin của hợp đồng vận chuyển, kết hợp với thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, hệ thống sẽ xác định các trường hợp xe hợp đồng, xe du lịch thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp, các cơ quan chức năng sẽ có căn cứ để kịp thời xử lý theo các quy định hiện hành.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và điểm b khoản 2 Điều 16 của Nghị định 10 đã có quy định đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến hành khách, người thuê vận tải và gửi thông tin hóa đơn điện tử về cơ quan Thuế để quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn

- Nghị định số 10 đã bổ sung nội dung quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, cụ thể:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 10 thì trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe công ten nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe  trong quá trình xe tham gia giao thông.

Việc lắp đặt camera theo dõi, giám sát, phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm quy định pháp luật của người lái xe trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Trên đây là điểm tin văn bản pháp luật tháng 4/2020 của Luật Doanh Trí.

Xem thêm các dịch vụ khác tại Luật Doanh Trí hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết.

Hotline: 0911.233.955 hoặc Email: luatdoanhtri@gmail.com

Luật Doanh Trí rất hân hạnh được đồng hành và hợp tác cùng quý khách!

 

Liên hệ với chúng tôi